Par projektu "Bez pagātnes nav..."

Projekta  “Bez pagātnes nav…”  mērķis ir caur dažādām izglītojošām aktivitātēm iepazīstināt ar Rīgu, Latviju un kopīgu valstisko vērtību izpratnes veicināšana. Mazināt uzskatu atšķirības dažādās sociālajās vidēs un etniskajā telpā, neizraujot kādas vietas attīstību ārpus konteksta, parādot, ka pētīt un eksperimentēt var būt aizraujoši un interesanti, ka arī Rīga ir lieliska vieta, ko katru dienu var atklāt no jauna.

Lai sasniegtu projekta izvirzītos mērķus, dalībniekus uzrunāsim trīs dažādos veidos – PII audzēkņus un sākumskolas skolēnus izglītības iestādēs, bērnus un jauniešus Rīgas pētnieku skolā,  kā arī Ukrainas valstpiederīgos, kā arī ar informatīvi izglītojošiem ierakstiem sociālajos tīklos. Aktivitātes katrai mērķa grupai paredzēts ieviest izmantojot atšķirīgas darba metodes


Rīgas pētnieku skola

"Rīgas pētnieku skolā " uzsvars tiks liks uz bērniem un jauniešiem, kā kvalitatīvas un izglītojošas aktivitātes par nozīmīgiem notikumiem Latvijas un Rīgas vēsturē. Katrā aktivitātē būs iespējams piedalīties līdz 12 dalībniekiem (atkarībā no dalībnieku vecuma).  Kopā plānotas 8 aktivitātes, katrs dalībnieks varēs piedalīties līdz sešām aktivitātēm. Pieteikties aktivitātēm var šeit
Aktivitātes izglītības iestādēs

Mērķa grupas vecums projekta aktivitātēm ir izvēlētas apzināts, jo šajā vecumā priekšstati par valstiskumu un tā vērtībām rodas pastarpināti, īpašu uzsvaru liekot uz ģimeni, un bieži vien priekšstati rodas stereotipiski un neatbilstoši vēsturiskajai realitātei, ko vēlāk ir grūti mainīt. Aktivitātes plānotas gan latviešu, gan mazākumtautību izglītības iestādēs, īpašu uzsvaru šoreiz liekot uz mazākumtautībām, kur ļoti nozīmīgi ir jau no mazām dienām iepazīt valsts vēsturi un kultūru tādejādi audzinot patriotismu un lojalitātes sajūtu valstij. Projekta mērķa grupa aktīvi iesaistās projekta aktivitāšu un projekta rezultātu sagatavošanā. Kopā plānotas 60 aktivitātes. Aktivitātes sāksies 2023. gada septembrī!! 

Ieraksti sociālajos tīklos

Piedāvājam vienkopus iepazīties ar ierakstiem,  kurus sagatavojām projektā "Bez pagātnes nav...", un publicējām Facebook un Instagram.